دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1402 
ارزیابی دیدگاه اولیورلمن در باره سوره یوسف

صفحه 46-65

الهام سادات حجازی؛ محمد جواد هراتی؛ مجید معارف


بررسی آیات مربوط به زنان در تفاسیر عرفانی

صفحه 168-185

ساجده قربانی منظری؛ فاطمه زارع حسینی