احمد قابل و تفسیر اجتماعی قرآن کریم (مطالعۀ موردی آیات ارث، قوّامیت و پوشش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

10.22084/qss.2024.29313.1041

چکیده

احمد قابل یکی از نواندیشان دینی معاصر در ایران است که با توجه به مبنای آرا و اندیشه‌هایش می‌توان او را یکی از طرفداران گرایش نواعتزالی دانست. او در استنباط احکام فقهی کارکرد ویژه‌ای برای عقل مستقل قائل است و با تکیه بر عقل‌گرایی و مبانی خاص خود، در مسائل فقهی گوناگون آرای خاصی را درخصوص مسائل بانوان مسلمان ارائه داده است. از جمله؛ امکان تغییر نسبت ارث زن و مرد درصورت تغییر عمومی کلیۀ مناسبات اقتصادی خانواده و عدم وجوب پوشش سر و گردن زنان. در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی مبانی فقهی احمد قابل استخراج و برخی آرای او درمورد مسائل بانوان بررسی و نقد شده است. این نتیجه حاصل شد که برخی آرای احمد قابل درخصوص مسائل زنان که تحت تأثیر پیش‌فرض‌ها و مبانی نواعتزالی اوست، قابل نقد و بازبینی است و از سوی دیگر برخی آرای او هم‌چون رأی بر عدم برتری مردان بر مبنای قوّامیت آنان، موافق با قرآن و سیرۀ حضرت رسول(ص) است و تأیید می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ahmad Ghabel and the social interpretation of the Holy Quran (a case study of the verses of inheritance, stability and covering)

نویسندگان [English]

  • soheila Jalalikandari 1
  • Fateme Azimi 2
1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 PhD student in the Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ahmad Ghabel is one of the modern religious thinkers in Iran, and according to the basis of his opinions and thoughts, he can be considered one of the supporters of the neo-atzali trend. In the derivation of jurisprudence, he attaches a special function to the independent intellect, and relying on his rationalism and special foundations, he has presented special opinions regarding the issues of Muslim women in various jurisprudential issues. Including; The possibility of changing the ratio of inheritance between men and women in the event of a general change in the economic relations of the family and the absence of the obligation to cover the head and neck of women. In the present research, by descriptive-analytical method, Ahmad's jurisprudential foundations can be extracted and some of his views on women's issues have been examined and criticized. The result was that some of Ahmad Qal's opinions regarding women's issues, which are influenced by his presuppositions and neo-atzali foundations, can be criticized and revised, and on the other hand, some of his opinions, such as the opinion on the non-superiority of men based on their stature, It is in agreement with the Qur'an and the life of the Prophet(PBUH) and is confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Qabel
  • neo-thinkers
  • rationalism
  • women'
  • s issues
  • hijab