درباره نشریه

در باره نشریه مطالعات اجتماعی قرآن :

کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

شبای چاپی: 2476-5317

شاپای الکترونیکی: 2676-3044

قابل دسترسی: qss.basu.ac.ir

درصد پذیرش مقالات:30

نوبت چاپ: دوفصلنامه

زبان مجله: فارسی(چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: پژوهش های اجتماعی حوزه قرآن کریم

نوع مجله:علمی

دسترسی آزاد به متن مقالات :بله

نوع داوری: داوری بسته حداکثر 30 روزه

ایمیل مجله: qss@basu.ac.ir