داوران

نام داور وابستگی سازمانی
طاهره انصاری ندارم
سید هادی تقوی دانشگاه اصول الدین مرکز ولیعصر
الهام سادات حجازی دانشگاه علامه عسکری. دانشکده اصول الدین تهران.
سید کریم خوب بین خوش نظر گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
کرم سیاوشی گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
اکبر عروتی موفق گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان. ایران
محمد رضا فریدونی گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان
شیما متین پور دانشکده اصول الدین تهران
رضا محمدی پژوهشگر پسا دکترای گروه تاریخ دانشگاه اراک
الهه هادیان رسنانی دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
محمد جواد هراتی استاد دانشگاه بوعلی سینا