اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز نشریه

 

- بررسی دیدگاه های اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل اجتماعی با تأکید بر آموزه های قرآن کریم
- مسائل مربوط به نظریه های عدالت اجتماعی با تأکید بر آموزه های قرآن کریم
حقوق اجتماعی زنان با تأکید بر آموزه های قرآن کریم
حقوق اجتماعی اقلیت های دینی با تأکید بر آموزه های قرآن کریم
مسائل مربوط به فرهنگ اجتماعی و اجتماع فرهنگی با تأکید بر آموزه های قرآن کریم
و ...