«تحلیل رویکرد محققان اروپایی به مضامین آیات زنانه در قرآن» (با تمرکز به آیات مربوط به زنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر فرهنگی دانشگاه ع پ شهید بهشتی

2 دانشگاه امام صادق ع

10.22084/qss.2024.28801.1016

چکیده

دین ستیزان و دین ناشناسان، چنین القاء نموده‌اند که ادیان به طور عام و اسلام به طور خاص نسبت به حقوق فردی و اجتماعی زنان بی توجه و حتی دارای قصور است. از طرف دیگر در پی جنبش‌های زنانه به جهت احقاق حقوق زنان، مستشرقان، متون مقدس دینی از جمله قرآن را بازخوانی کرده و به مباحثی همچون: جایگاه و حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنان و مسائلی از قبیل: خلقت زن، قوامیت، تعدد زوجات و... از منظر قرآن پرداخته‌‌اند. گرچه اختلاف آرا بین ایشان وجود دارد؛ اما جریان فکری غالب آنان، قرآن را متنی احیاگر حقوق زنان و عاری از هرگونه نگاه جنسیتی و سلطه‌‌گری مردانه و تحقیرآمیز نسبت به زنان دانسته و تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن، سایۀ سلطۀ مردان را از زنان حذف نمایند . مستشرقان بر این باورند که ترجمه ها و تفاسیر مردسالارانه با نظام تساوی جنسیتی در قرآن مخالفت دارد و غالباً معتقدند که قرآن با حضور زنان در همۀ ابعاد اجتماعی و سیاسی و رهبری آنان موافق است، گرچه گاهی در برداشت آیات دچار کج فهمی شده‌اند که از دلایل آن عدم دسترسی به منابع و آرا عالمان شیعه و نبود روش علمی و تفسیری است؛ لذا تبیین و بسط آراء اندیشمندان شیعی، می‌‌تواند بسیاری از ابهامات دربارۀ نگرش اسلام به زنان را بزداید. این مقاله ضمن تبیین و نقد آرا مستشرقان، نظرات مفسران شیعی را به ‌عنوان فصل‌‌الخطاب و مصحح آرا بیان می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Analysis of the approach of European researchers to the themes of women's verses in the Qur'an" (focusing on the verses related to women)

نویسندگان [English]

  • Marzieh raji 1
  • Tayebeh Babaeian 2
1 Cultural Director of AP Shahid Beheshti University
2 Emam sadegh un
چکیده [English]

In the wake of women's movements for the realization of women's rights, Orientalists have re-read the holy religious texts, including the Qur'an, and discussed topics such as: the position and social, political and economic rights of women and issues such as: the creation of women, gender, polygamy, etc. They have discussed the view of the Qur'an. Although there is a difference of opinion between them; However, their dominant thought process considers the Qur'an as a text that revives women's rights and is free from any gender perspective and male domination and humiliation towards women, and they try in any way, with reasoned methods or without appropriate research methods in the field of religion, to hide the shadow of domination. Remove men from women.Orientalists believe that patriarchal translations and interpretations are against the system of gender equality in the Qur'an and they often believe that the Qur'an agrees with the presence of women in all social and political dimensions and their leadership, although sometimes they have misunderstood the verses due to the reasons It is the lack of access to the sources and opinions of Shiite scholars and the lack of a scientific and interpretative method; Therefore, explaining and expanding the opinions of Shia thinkers can remove many ambiguities about Islam's attitude towards women. This article, which is written in a descriptive-analytical way, while explaining and criticizing the opinions of the Orientalists, expresses the opinions of the great Shiite commentators as the chapter of the speech and correcting the opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scholars
  • Qur'
  • an
  • verses related to women
  • position of women
  • social rights