اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن سجادی پور

معارف اسلامی استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~h.sajjadipour
h.sajjadipourbasu.ac.ir

سردبیر

محمد جواد هراتی

معارف اسلامی استاد گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا

quran.msrt.ir/file/download/download/1659334001-1401.pdf?language=fa&subdomain=quran
mj.haratibasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مرتضی قائمی

ادبیات عرب استادگروه ادبیات عرب، دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/en/~m.qaemi
m.qaemibasu.ac.ir

محمدجواد هراتی

معارف اسلامی استاد گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا

mj.haratibasu.ac.ir

نیکزاد عیسی زاده

قرآن و حدیث دانشیارگروه قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی تهران

old.tums.ac.ir/faculties/n-iesazadeh?lang=en
m.haratibasu.ac.ir

حبیب الله حلیمی جلودار

قرآن و حدیث دانشیار گروه قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~halimijelodar/en/
jloudarumz.ac.ir

حسن رحیمی

علوم سیاسی دانشیار گروه دانشگاه، بو علی سینا

h.rahimiroushanbasu.ac.ir

علی حسن نیا

الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم قرآن و حدیث) دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

a.hasanniashahed.ac.ir

حمید باقری

علوم قرآن و حدیث گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bagheri.h
bagheri.hut.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

الهه وحیدی

دکتری زبان و ادبیات فارسی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

st.e_vahidiriau.ac.ir