تحلیل کنش‌های گفتاری در استنادات قرآنی منابع دوره صفویه (مطالعه موردی کتاب خلدبرین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

2 پژوهشگر پسا دکترای گروه تاریخ دانشگاه اراک

10.22084/qss.2024.28794.1015

چکیده

هدف: این پژوهش در نظر دارد تا کنش‌های گفتاری استنادات قرآنی کتاب خلدبرین را بر اساس نظریه کنش گفتاری تحلیل کند و به این پرسش پاسخ دهد که بر مبنای این نظریه، استنادات قرآنی این منبع، چگونه و بسامد هر کنش گفتار به چه میزان بوده است؟

پیشینه پژوهش: هرچند کارهای ارزنده‌ای درباره تاریخ‌نگاری دوره صفویه صورت گرفته است؛ اما به نظر میرسد که به موضوع تحلیل کنش‌های گفتاری در استنادات قرآنی منابع دوره صفویه با تاکید بر کتاب خلدبرین اشاره نشده است.

روش پژوهش: این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی است و از داده‌های کمی و کیفی استفاده‌شده است.

یافته‌ها: بیشترین کنش گفتاری استنادات قرآنی کتاب خلد برین با تعداد 34 مورد از 41 مورد با 82.92 درصد، مربوط به کنش‌های اظهاری است. کنش‌های ترغیبی با 7 مورد به تعبیری با 17.07 درصد در مقام دوم از بیشترین استنادات قرار دارند و در نهایت هیچ موردی از کنشهای تعهدی، عاطفی و اعلامی دیده نشد.

نتایج: هنگامی‌که کنش‌های اظهاری بیشترین بسامد را در متن داشته باشند، نشانه آن است که نویسنده قصد دارد به‌صورت شفاف و مستقیم حقایق و اطلاعات را به خواننده منتقل کند و این نوع کنش گفتاری در متون تاریخی و خبری بسیار رایج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Speech Acts in Quranic Quotations of Safavid Period Sources (Case Study of The Kholdbarin)

نویسندگان [English]

  • abdollah motevali 1
  • reza mohammadi 2
1 Associate Professor of Arak University History Department
2 Postdoctoral Researcher of Arak University History Department
چکیده [English]

"Objective: This research aims to analyze the speech acts of Quranic references in the book of Kholdbarin based on the speech act theory and answer this question: Based on this theory, how And what was the frequency of each speech act?

Background of the research: Although valuable works have been done on the historiography of the Safavid period; But it seems that the topic of analysis of speech acts in the Qur'anic citations of the sources of the Safavid period has not been mentioned with emphasis on the book of Khaldbarin.

Research method: This research is based on a descriptive-analytical method and uses quantitative and qualitative data.

Findings: The most frequent speech act of Quranic references in the book of Kholdbarin is related to assertive acts with 34 cases out of 41 cases with 82.92 percent. Directive acts with 7 cases, in other words, with 17.07 percent are in the second place of the most frequent references and finally no cases of commissive, expressive and declarative acts were seen.

Results: When assertive acts have the highest frequency in the text, it indicates that the author intends to transfer facts and information to the reader transparently and directly and this type of speech act is very common in historical and news texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of speech act
  • John Searle
  • Safavid period
  • Kholdbarin book
  • Quranic quotations