شیوه چند وجهی زبان قرآن در گزاره‌های تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

10.22084/qss.2024.28905.1023

چکیده

قرآن کریم ،رویدداهای تاریخی را دارای اهمیت ویژه‌ای می داند وآن را ازمنابع معرفت ومایه‌ی عبرت وموعظه قلمداد می کند. از جمله راه‌های نیل به معرفت و شناخت، دریافت شیوه‌های متنوع و نوین زبانی است که قرآن در فرایند حصول فهم گزاره‌های تاریخی خود،آن را مطمح نظر قرار داده و از آن استفاده کرده است. گرچه واژه‌ی «تاریخ» در قرآن یافت نمی شود ولی از کلماتی مانند:« انباء»، «سنن»،«امثال»،« قصص» ،«حدیث» و...که بیانگر همان معنا است استفاده شده است. قرآن، کتاب هدایتِ بشر و امت ها در گذر زمان است و برای رسیدن به هدف هدایتی خود، از تمام ظرفیت ها و ظرافت‌های زبانی برای رسیدن به مقصود خود، بهره می برد.

پژوهش پیش رو با مطالعه ی کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به شیوه‌های متنوع و نوین زبان قرآن در گزاره‌های تاریخی پرداخته است و به این پرسش که قرآن از چه زبانی در گزاره های تاریخی، برای دست یابی به اهداف هدایتی انسان و جامعه بهره برده است پاسخ داده است و باور دارد اگر چه قرآن به دنبال یک هدف والا(هدایت انسان و جامعه) است ولی دارای زبان یک وجهی ویک بعدی نیست وبا زبان چند وجهی در گزاره های تاریخی از ابعاد وزوایای گوناگون، هدف هدایتی خود را پی گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A research on the multifaceted style of the Qur'anic language in historical propositions

نویسنده [English]

  • syyed mohammad naghib
دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
چکیده [English]

.The Holy Qur'an considers historical events to be of special importance and considers them as sources of knowledge and a source of lessons and sermons. One of the ways to achieve knowledge and understanding is to receive diverse and new ways of language that the Qur'an has considered and used in the process of gaining understanding of its historical propositions. Although the word "history" is not found in the Qur'an, words such as "prophecies", "sunan", "examples", "stories", "hadith" etc., which express the same meaning, are used.

Quran is the book of guidance for mankind and nations in the passage of time and in order to achieve its goal of guidance, it uses all the capacities and subtleties of language to achieve its purpose.

The upcoming research, with a library study and a descriptive-analytical method, has dealt with the diverse and modern ways of the Quran's language in historical propositions and to the question of what language the Quran is used in historical propositions, in order to achieve guidance goals. Man and society has benefited, he has answered and he believes that although the Qur'an seeks a lofty goal (the guidance of man and society), it does not have a one-dimensional and one-dimensional language and a multi-faceted language in historical propositions from various dimensions and angles, a guiding goal. has realized

کلیدواژه‌ها [English]

  • زبان قرآن
  • زبان چند وجهی
  • گزاره های تاریخی
  • قرآن
  • هدایت