تعامل مفسّران و مترجمان قرآن با آیات موهِم تبعیض و تفضیل جنسیت در مناسبات خانوادگی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

10.22084/qss.2024.28924.1025

چکیده

قوّت تفاسیر و ترجمه‌های قرآن را باید در ترجمه آیات متشابه و نیز آیات مشکلِ قرآن جستجو کرد.

ازجمله این آیات، آیات موهِم تبعیض و تفضیل مردان بر زنان است که مهم‌ترین آن‌ها ذیل آیات 34 سوره نساء (آیه قوّامیّت و تفضیل مردان و ضربِ زنان)، آیه 32 سوره نساء (آیه تمنّی)، آیه 228 سوره بقره (آیه درجه) و نیز آیه 36 سوره نساء (درباره ولادت حضرت مریم (س)) در تفاسیر و ترجمه‌ها مطرح شده است. نگاهی به تفاسیر و ترجمه‌های قرآن کریم ذیل این آیات نشان می‌دهد که مفسّران و مترجمان قرآن با چالش‌های فراوانی در تفسیر و ترجمه این آیات مواجه شده‌اند.

در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیلی – توصیفی و نوآورانه، با مراجعه به ریشه واژگان و مسائل دقیق نحوی اعرابی و نیز با توجه به فضای سیاق و با نگاهی فراجنسیتی به این دست آیات، ضمن نقد چالش‌های تفاسیر و ترجمه‌های قرآن، ترجمه‌ای دقیق از این آیات ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interaction of Qur'an commentators and translators with seemingly discrimination and gender preference verses in family and social relationships

نویسنده [English]

  • elahe hadian rasanani
QURANIC SCIENCES DEPARTMENT, UNIVERSITY OF QURAN AND HADITH
چکیده [English]

Among these verses, there are verses that seem to show the discrimination and favoring of men over women, the most important of which are under verses 34 of Surah Nisa (verse of the strength and superiority of men and beating women), verse 32 of Surah Nisa (verse of desire), verse 228 of Surah Al-Baqarah. (Verse of Degree) and also verse 36 of Surah Nisa (about the birth of Hazrat Maryam (PBUH)) has been discussed in interpretations and translations. A look at the interpretations and translations of the Holy Quran under these verses shows that the commentators and translators of the Quran have faced many challenges in the interpretation and translation of these verses.

In this article, an attempt has been made in an analytical-descriptive and innovative method, by referring to the roots of words and precise Arabic syntactical issues, as well as taking into account the context and a trans-gender view of such verses, while criticizing the challenges of Quran translations. Provide an accurate translation of these verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verses with the appearance of discrimination and gender preference
  • women in the Qur'
  • interpretations
  • translations of the Qur'
  • an