پیش بینی آینده فرد و جوامع بر اساس الگوریتم اجرایی و فرآیند جریان عملیات سنت های الهی اجتماعی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده .علوم انسانی ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

2 استادیار گروه معارف ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ، ایران

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، ایران

10.22084/qss.2024.28652.1011

چکیده

تحول علوم انسانی در عصر جدید عالم یک نیاز ضروری و البته فوری است . بی تردید اسلامی سازی علوم انسانی در گرو نردیک تر شدن علوم اسلامی به اصلی ترین منبع علوم اسلامی یعنی قرآن کریم است .

نگاه علمی منصفانه به وضعیت موجود علوم اسلامی کنونی گواه این ادعا است که بهترین راهکار برای تحول در علوم انسانی همانا تحول و به بیان دیگر بازگشت به علوم ناب اسلامی است ، به نظر می رسد با توجه به شیوع شبهه در جوامع اسلامی و غیر اسلامی به خصوص روی گزاره های تاریخی ، واکاوی و بازنگری در تاریخ قرآن و اسلام آغازگر راه تحول در علوم قرآنی و اسلامی باشد.

شرایط کنونی جوامع بشری ناگزیر از نگاه و رویکردی جدید به علوم قرآنی و اسلامی است که باعث می شود اسلام ناب به شیوه ای نوین و البته مدرن به سایر جوامع بشری نشان داده شود و صد البته که این مهم موجب افزایش ایمان و یقین جوامع اسلامی به قرآن و اسلام می شود

اگر رفتار فرد و جامعه در مسیر حرکت را عملیاتی مهندسی فرض کنیم، یکی از روش‌های شناخت ادامه‌ی این مسیر، بررسی رفتار انسان و سنت الهی حاکم بر فرد و جامعه می‌باشد. روش اجرای سنت‌های اجتماعی الهی، چگونگی ادامه‌ی مسیر زندگی فرد و جامعه را مشخص می‌کند.بین عوامل لازم برای اجرای هر سنت و نیز اجرای سنت‌های الهی از خلقت و هدایت تا سعادت ، رابطه‌ای منطقی و قابل استخراج وجود دارد که بیان آن موجب هدایت و بازگشت به سوی الله می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

Predicting the future of individuals and societies based on the executive algorithm and the flow process of divine social traditions in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nasermanesh 1
  • Hamed Fathaliani 2
  • Sayed Hamid Hosaini 3
1 PhD student, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Malair Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Iran
چکیده [English]

If we assume the behavior of the individual and the society in the path of movement as an engineering operation, one of the ways to know the continuation of this path is to examine the human behavior and the divine tradition that governs the individual and the society. The method of implementing divine social traditions determines how to continue the life path of the individual and society. Between the factors necessary for the implementation of each tradition and the implementation of divine traditions from creation and guidance to happiness, there is a logical and extractable relationship, the expression of which leads to guidance and return. He turns to God.