تأثیر اجتماعی انفاق در قرآن با تاکید بر دیدگاه تفسیری آیت الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان. ایران

10.22084/qss.2024.28650.1010

چکیده

با عنایت به این که یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعۀ امروز، مسأله فقر و شکاف طبقاتی بین آحاد جامعه است. پرداختن به بحث انفاق از دیدگاه قرآن کریم یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای برون‌رفت از این مشکل بسیار مهم است‌. انفاق اضافه بر اینکه یک فضیلت اخلاقی محسوب می‌شود، باعث تعادل اجتماع و پر کردن شکاف های اجتماعی است وعلاوه بر آثار مثبت در زندگی دنیوی و اخروی فرد‌‌‌‌، در زندگی اجتماعی نیز تأثیر بسیار عمیقی دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اجتماعی انفاق در قرآن با تأکید بر دیدگاه تفسیری آیت الله خامنه ای است

این تحقیق، با روش توصیفی- تحلیلی به تتبع در آیات قرآن کریم و نظرات مفسرین علی الخصوص دیدگاه آیت الله خامنه ای در باره تأثیر اجتماعی انفاق پرداخته است.

آیت الله خامنه ای با تأکید به بُعد اجتماعی انفاق به نکته بسیار مهمی در تفسیر آیات مربوط به انفاق اشاره می‌فرمایند که از نگاه سایر مفسران محترم قرآن کریم علی الخصوص مفسران معاصر مغفول مانده است.

نتیجه ای این پژوهش این است که از نظر آیت الله خامنه ای اولا آیات انفاق در قرآن بیان یک حکم اخلاقی نیست، بلکه بیان یک فریضه‌ شرعی است؛ ثانیا انفاق زمانی انفاق خواهد بود که اثر وجودی داشته و منجر به پر کردن یک خلأ و برآوردن و برطرف نمودن یک نیاز واقعی و راستین گردد و گرنه هر خرج کردنی انفاق نیست.

عنوان مقاله [English]

The social impact of charity in the Qur'an with an emphasis on the interpretative view of Ayatollah Khamenei

نویسنده [English]

  • Akbar Orvati Movaffagh
Department of Islamic Studies, Faculty of Humanities. Bu Ali Sina University. Hamedan. Iran
چکیده [English]

Given that one of the most important problems of today's society is the problem of poverty and class gap between members of the society. Dealing with the issue of charity from the perspective of the Holy Quran is one of the most important ways to overcome this problem. In addition to being considered a moral virtue, charity balances society and fills social gaps, and in addition to the positive effects in the worldly and hereafter life of a person, it also has a profound effect on social life. The purpose of this research is to investigate the social impact of charity in the Quran with emphasis on the interpretation view of Ayatollah Khamenei

This research, with a descriptive-analytical method, has studied the verses of the Holy Quran and the opinions of commentators, especially Ayatollah Khamenei's view on the social impact of charity.

Emphasizing the social dimension of charity, Ayatollah Khamenei points out a very important point in the interpretation of verses related to charity, which has been overlooked by other respected commentators of the Holy Quran, especially contemporary commentators.

The result of this research is that according to Ayatollah Khamenei, first of all, the verses of giving in the Qur'an are not an expression of a moral ruling, but rather an expression of a religious obligation; Secondly, spending will be spending when it has an existential effect and leads to filling a void and fulfilling and solving a real and true need, and otherwise, any spending is not spending.